kereszt Takáts Ágoston

      
       "... Mint akiknek semmijük nincs,
      mégis övék minden." 2 Kor 6,10.Ontológia

Dr. Takáts Ágoston munkái/4.

Energetikai axiómarendszeren alapuló rendszerelmélet

3. kötet: Természettudományos létfogalmon alapuló ontológia

„Minden bölcseleti rendszernek megvan az ontológiája, a létről szóló tudományága, melyben – saját rendszerének megfelelően – foglalkozik a lét problémájával, törekszik a létet megfogalmazni, és a létezőket megfelelő rendbe sorolni. Világszemléletének megfelelően ki-ki megalkotja a maga ontológiáját. …

Nem véletlen, hogy minden világszemlélet, minden filozófiai felfogás elsőrendű fontosságot tulajdonít ontológiájának, mivel

– a létről vallott meggyőződése fémjelzi egész felfogását, filozófiai rendszerét;

– a létezők egymáshoz való viszonyulásának és hierarchiájának ez az alapja;

– az ember helyét és fontosságát, kultúrájának és társadalmának lét- és értékrendbeli pozícióját csak az ontológia alapján tudja megállapítani….

Most nem foglalkozunk más filozófiai rendszerekkel, csak a természettudományok alapján álló, energetikai axiómarendszeren felépülő rendszerelmélettel. Ennek is természettudományos létfogalmából indulunk ki: létezik az, ami kölcsönhatni, vagy kölcsönhatást elviselni képes. Ha ezt a létfogalmat tesszük ontológiánk alapjává, akkor arra a kérdésre, hogy lehet-e ontológiát felépíteni, és képesek vagyunk-e a létet, létstruktúrákat ontológiai alapon tárgyalni, igennel válaszolhatunk. Természetesen azzal a megszorítással, hogy nem tehetünk létről szóló tudományágunk alapjává olyan un. apriori evidens alternatívákat, mint azonosság-, ellentmondás- és szigorúokság-elve. Ezeket ugyan hallgatólagosan feltételezzük logikailag, mint egzakt és egyértelmű gondolkodásunk – vagyis logikánk – alapját, hiszen nélkülük még egy logikai ítéletet sem tudunk kimondani. Hová jutnánk, ha mindenegyes fogalmunknál igazolnunk kellene a fogalom önmagával való azonosságát, más fogalomtól való megkülönböztethető voltát, vagy minden ítéletünk kimondásánál bizonyítanunk kellene külön azt, hogy jogunk van a fogalmak igenlő vagy tagadó összekapcsolására? De hangsúlyoznom kell: ez csupán logikai feltétel. Ontológiailag nincsenek, és nem is lehetnek apriori evidens alapalternatívák! – Alapalternatíváink mások lesznek, és azokat tárgyalásunk során kellően kifejteni és igazolni kívánjuk. Most csupán – természettudományos létfogalmunkból kiindulva – azt kívánjuk megállapítani, hogy az ontológiai, mint a rendszerelméleti tudományágak egyik nemcsak szükséges, de lehetséges tudománya is, művelhető. Mint minden rendszerelméleti tudományágnál, itt is az absztrakció legmagasabb fokáig kell eljutnunk, és metodikánkban nemcsak a logikai műveleteket, hanem a speciális rendszerelméleti műveleteket is – pl. modellalkotás, modell-leképezés, stb. – használnunk kell. Ezek segítségével jutunk el az u. n. filozófia legalapvetőbb, rendszerelméleti, interdiszciplináris tudományágához: az ontológiához.”

A könyv letöltése:

DOC   PDF   PRC(zip-állomány)

Vagy olvasás, letöltés a Magyar Elektronikus Könyvtárból


www.000webhost.com